top of page

51squadron Group

Public·59 members

Slefuitorul De Diamante Pdf 58 ~UPD~pentru a gasi in ,,$Iefuitorul de diamante" s.trategii care iiajula sa oblinacesulpe plan financiar iin viala personala. Indear Z8CS ani, aceasta carteare are la baza inlelepciunea din"Sutra $Iefuilorului de diamante", 0 vecheiere tibetana - a devenilBiblia in domeniul afacerilor: a fost tradusa in pestelimbi sifolosita pentru a construi, la nival mondial, afaceri de miliardedearL Prin cs S8deosebeteaceasta carte despre succesul in afaceride toateelalle carti pe care le.ai citit pana aeum? Luerareaoriginala, "$Ieluitorul demanta", esta caa mai vacha carte tiparitadin Jume. Aceasta luerars tibetanalsemneaza in scris un sistem deprincipii formulate de Buddha in urma cu;Ie 2 500 de ani. Ini\ialaeeasta inva\atura s.a transmis pe eale orala, ulteriordata cuaparitia scrisului - a inceput sa fie gravata pe frunza lungi depalmier.
Slefuitorul De Diamante Pdf 58ilia de tala, revizuita, cuprinde intreaga carte initialS., dar9i 0 secliune naua l?iresantaintitulata Poveti de succesinspirate de ..$/efuitoru/ de diamante"., relateaza, direct de lasursa, experienlele adevarate ale unor oameni care auIitcuajutorul acestei carli.


scopera cum l?i tu poli avea succes in viala 9i in munci:i l?inu uita sa caulinarea earJii ,,$Ieluitorul de diamante", 0 lucrareintilulata "Geslionarea karmai:daruie9ti se intoarce la tine, inafacerea 9i in viala ta".


Vreme deaptesprezeceani, din 1981pana in1998,amavutonoareasalucrezcuOferiAyaAzrielant,proprietariiCor-porapei Andin International Diamond i totodata nucleuldebazaal companieipealecareitemeliiaveasaseina1leunadintrecelemaimari firme produdltoare de diamantei bijuteriidinlume.Companiaapornit la drum cuun imprumut de50 000dedolari icudoar trei saupatru angajali,printre careieu.CandampIecatdin firmapentru a-mi dedicain intregimetimpul insti-tutuluidepregatirepecareI-aminfiinlat inNewYork,vanzarilenoastredepaisera100demilioanededolarianualiaveampeste500deangajapinsucursaledin intreagalume.


Cilt timp am lucrat in industria diamanteloram dus0 vialadu-bla. Cu apteani inainte dea intra inacestdomeniuamabsolvitUniversitateaPrinccton cu diploma de merit,dupa ce fusesempremiat cu Medalia Prezidenpalapentru TineriiStudenp,caremi-a fostinmanatala CasaAlbadePreedinteleStatelorUnite,icatigasemBursaMcConnell, oferitade:;icoaladeAfaceriInter-naponale\Voodrow\VilsonaUniversitapiPrinceton.


Cu caliva ani inainte, in timpul meditaliilor zilnice pe careIepracticam in mana.stirc, avusescrn un soi de vizillne, aacatialndeja in ce domenill voi alege sa lucrez: ceva eare avea inmodsignr Icgaturacu diamantele.Nu tiamnimicdespreacestene-stematei,ea sa fiu sineer, nu rna Sllntcmn atras inniciun fel debijuterii; niei in fmnilia mea nu seocupase nilueniCll acestmete-ug.Aaca,asemeneainocentuluiCandide,aminceputsacolindatcliereleIefuitorilordediamante,intrebanddacavreacinevasarna acccpte ea L1cenic.


Sacaulisaintri in afacerilccudiamantein felulacestaeste,intr-oanumita l11asura,ca i cum ai incerca sa tealaturi Mafiei: breaslaprelucratorilorde diamanteeste0socictateinchisaiextremdediscretacare,prin tradi\ie, reunqteexclusivmcmbrii unei fami-Iii. La vremeaacecabelgieniicontrolaupia\a diamantelormaimari - celede uncaratsaude pesteun carat; majorilateapie-trelor mm mici eraulucratede israelieni;iar evreii hasidici depeStrada47, situatainCartieruJDiamantelordin Ncw York,seocupaude ceamai mareparte acomef\ului angrode pe pialainterna americana.


mici careseamanafoarte bine cu nitebanalecutii de pantofi.:;linici nu existamijloacepentru a detectaun furt de diamanteinvaloarede catevamilioane de dolari: po\i savari in buzunarun pumnsaudoi dediamanteisaieilinitit pe ua- nuexista.vreunechivalental detectoruluidemetalecarearputeasadeadeurma pietrelor.In consecin\a,majoritateaproprietariloriianga-jeazaliii, nepo\ii sauveriiinicidecumcinetiecebaiatciudatdeorigineirlandeza,carevreasasejoacecudiamantele.


La institut I-amcunoscutpedomnul Ofer Azrielant. Urma, iel,uncursdeevaluareadiamantelordefoartebunacalitate,cunos-cutesubnumeJedepietre "pentminvesti\ii" saupietre "certifica-te". Pentma facediferen\adintre undiamant certificat extremde valorosiun falssau0 piatra tratatatrebuie safii capabil sadetecteziorificii minusculesauimperfecliunidlt un varf de ac,in condiliile in carepe suprafa\adiamantuluisauchiar pe lenti-leJemicroscopuluiseaazazecide firiceledeprafcareseplimbadintr-o parte in alta i incurcii observa\iile.Astfelcii amandoieram acoloca sa inva\am cum sane ferim de investi\iicareneputeaufacesapierdemtot.


Am fostpe lac impresionatde intrcbarile pe careIepuneaOfer,demodul in care analiza i dezbateafiecare idee pe carene-oprezentaprofesorul.M-am hotaratsaincercsaapelezlaajutorulsaupentru a-mi gasiun loc de muncasauchiarsa-Iconvingsarnaangajezela firma lui,aacaamlacutimediatcunotin\acuel.Dupa cateva saphimani, in ziua incare am terminat ell exame-nclepentruabsolvireacursuluideevaluatordediamantepecarcIe-amsuslinutlalaboratoareleGIA(GemologicalITlStiluleqf Amenca-


Spremarclemeunoroc,tocmaiiideschideaa filiala in Americadupa ceinfiinlasedeja0 mica firma la el acasa,in Israel.Cumspunearn,amintrat in biroul lui i I-am rugat staruitor sa rnainvelemeserieindomeniulafacerilorcu diamante."Fac tot ceenevoie, nuinai Uisati-masa incerc. Fac orcline in birou, spal gea-muri, orice", i-amzis.


i am luat hotarareacur,,:joasade a angajaunmaestrubijutier,carestiiteasingur in halamaredincaresecompunea"fabrica"noastriiiconfeqionaprimele noastreinelecudiamant.Iscurttimp am ajunssarna bucur de suficientaincredereincatsaimipot indeplini dorinla de a staieu in fala unui lot dediamantevrac pe care sa rna apucsa Ie sortezpe categorii.OferiAyam-au intrebat dacaafi clispussaimiasumraspundereapentrunou-infiinlata diviziedeachiziliidediamante(dincarela vremeaaceearaceam parte eu i i';ca apersoana).Am fost incantatdeocazia care mi seoferea, aadi ill-amavantat in acest proiect rnrasastaupeganduri.


Prin cesedeosebeteaceastacartedesprereuitainafaceridetoatecelelaltecarti pe carele-ai citit pfmaacum?Prinsursamesajuluipe carevrem sa11transmitemaici: un vechi tratatdefilosofiebudistanumit ,,:;ilefuitorulde diamante". RfllldurilepecareIe-amreprodusmai sussuntcelecu careIncepecartea.


,,Iefuitorul de diamante" este 0 lucrare care consemneazaInscrisunsistemdeprincipii formulatedeBuddhain urma cupeste2500 dcani. Initial aceastainvataturas-atransmispe calearala,ulteriar -adatacu aparitia scrisului- a inceput safie gravatii.pefrunzelungidepalmier.Sefalaseauramuri rezistentedepalmier,pe care, in primafaza, euvintele erau scrijclite ell ajutarul unuiac.Zgihieturiletac,;,tecu aculerauapai umplute cupraf decar-blme,prin ITccare.InAsiadeSudinca segasesccarli imprimateprin aceastametada,carepat ficitite lara probleme.


Variantaoriginala a );;lefuitomlui dediamante" a fasttransmisade Buddha in sanscrita,limba vechea Indiei,caresepresupuneca are 0 vechimede circa + 000 de ani. Cand aajunsin Tibet,in urma cu apraximativ I 000 de ani, carteaa fosttradusa inIimba tibetana.Aici, secolela rand, conlinutul ei afostciaplit inblacuri din lemniimprimat peIaiilungi dehartieconfeqionatamanual,acoperindbloculcucerncalaipresandhartiapestebloccuun rulou. AcesteIaiilungidehartie sepastreazaintaurateinbucali depanzacalaratein nuanteviideafransaude castaniu,a reminiscentaa periaadeiin carecarlileeraugravatepe frunzedepalmier.


Intelepciunea lransmisa de ,,Iefuitarul de diamante" nuesteuardedabandit.Textul ariginal, eadealtfelmultedintretextelecare-i aparlin lui Buddha,esteeamuftatintr-un limbajintesatdenlisticism asupra caruia daar un macstnl in carne i oasepoatefacelumina, apelandla principalele lamuriri i interpretariapa-rule in serisdc-a lungul secalelar.Panala nai au ajunstreiastfeldeexplicatii serisein tibetana,aearorvechimeesteeuprinsaintreI 600i I 100deani.


in cuprinsul carlii de fala yom folosi citate extrase dinvariantaoficiala a ,,lefuitorului de diamante", alaturi de textulexplicativdin "Larnuriri despre Calea Eliberarii". Este pentruprima oaracand aceasta interpretarc deosebit de importanta etradusa inlimba engleza.Pelanga fragmentele selectatedin acestedoualu-crari extraordinare yom recurge la clarificarile care s-autransrnisprin viu grai in ultimii 2 500 de ani, aacum mi-au fostimpartiii-te de maetrii mei. i, in cele din unna, vorn prezentaintamplarireale pc care Ie-am trait in perioada petrccuta in lurneaceloT


Insuititlul ,,lefuitomJ de diamante" cuprinde 0 dozainsemna-ta de in!elcpciune ascunsa,iar inainte de a intra efectivin su-biect pentru a afla cum putem atinge succesulcu ajutomlacesteiin!elepciuni, s-ar cuven; sadiscutam despresemnifica}ia lui.Vomrecurge mai indi la explica}ia fonuulata de Lama dinChoneyaSlIpraacestui titlu deosebit de lung:


Diamantul pur esteinsa diferit. in meserianoastra,cand stabi-limvaloareadiamantelor,avemin vederein primul rand [ipsaculorii -diamantcleperfectincolore sunt celemai rareimaivaloroase.Diamantelecompletincoloresuntineluseine1asa"D",lucrul aeestafiind intr-un fel consecinlaunei erori dintrecut.Canda fostinventatsistemulmoderndeevaluareadiamantelor,existaudejamulte sistemeconcurente.Litera "N.' erafolositaeuprecaderepentru a desemnadiamantelefoartefinesauincolore,dupacare,pelocul aldoileapescaravalorica,veneaudiamantelecotate cu litera "B" - i amai departe, in ordinea litereloralfabetului.


Potentialulde reuitaascunspe care ni-I dezviiluie,,lefuitorulde diamante" esteexact ca panoul acestadin diamant. Nein-conjoaraelin toatepartile, in orice moment; fiecareobiect ifi-ecarepersoanadin juml nostru detin acestpotential. i toemaielne conduce,dacaestevalorificat, spre reuitacerta in afaeerii inviala personala.Ironia vietii noastreesteca, deipotentia-luiacestae impregnat in fiecarepersoanaiin fieearelucru elinjurulnostru,pentru noi esteinvizibil: pur i simplu nu-lvedem.,,lefuitoruldediamante"iipropune,aadar,saneinvelecumsavedemacestpotential.


Al doilea aspectcareconferadiamantului 0 semnificaliedeose-bitaesteduritatealui. E pur isimpJumaterialul celmai durelinUnivers.Diamantul nu poatefi zgariatdecatcu un altdiamant:potrivit uneia elintre metodele de masurare a duritatii,scaraKnoop, diamantul estedepestetrei ori mai durdecaturmatomlmineraldin Jistacelormai dureminerale- rubinul. inici macardiamantelenu pot zgaria alte diamante decat dacadiamantulzgariat are a direclie "moale".


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page